OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU Fashia.cz
 
  1. Tyto Obchodní podmínky stanoví všeobecné pravidla, zásady a způsob prodeje prováděného firmou Fashia s.r.o. se sídlem Karvinská 577/1, 737-01 Český Těšín prostřednictvím internetového obchodu www.fashia.cz (dále jen: „Internetový obchod”). 
§ 1 Definice
  1. Pracovní dny - označují dny týdne od pondělí do pátku s vyloučením dnů ustanovených zákonem jako státní svátky.
  2. Dodávka - označuje faktickou činnost spočívající na dodání zákazníkovi, prostřednictvím dodavatele, zboží zakoupeného u prodávajícího.
  3. Dodavatel - označuje firmu, se kterou spolupracuje Prodávající v rozsahu provádění dodávky zboží:
  a) Kurýrní služba;
  b) Česká pošta.
  4. Heslo - řada písmenových a číselných znaků nebo jiných znaků vybraných zákazníkem při registraci do internetového obchodu, používaných pro zabezpečení přístupu k zákaznickému účtu v internetovém obchodě.
  5. Zákazník - označuje subjekt, kterému v souladu s obchodními podmínkami a právními předpisy mohou být poskytované služby elektronickou cestou anebo s kterým může být uzavřena kupní smlouva.
  6. Spotřebitel - označuje fyzickou osobu provádějící s prodávajícím právní činnost bezprostředně nespojenou s její hospodářskou anebo profesionální činností.
  7. Zákaznický účet - individuální panel každého zákazníka, spuštěný prodávajícím pro zákazníka po provedení registrace v internetovém obchodě a po uzavření smlouvy o poskytování služby vedení zákaznického účtu.
  8. Podnikatel - označuje fyzickou osobu, právní osobu anebo organizační jednotku, jež není právní osobou, které zákon přiznává právní způsobilost, vlastním jménem vykonávající hospodářskou anebo profesionální činnost a provádějící právní činnosti bezprostředně spojené s její hospodářskou anebo profesionální činností.
  9. Obchodní podmínky - označují nynější obchodní podmínky.
  10. Registrace - je faktická činnost, provedená zákazníkem, způsobem stanoveným v obchodních podmínkách. Registrace je vyžadována pro nákup a využití všech funkcí internetového obchodu.
  11. Prodávající - znamená firmu Fashia s.r.o. se sídlem v Českém Těšíně,  (737-01) Česká Republika, Karvinská 577/1 DIČ: CZ10861653, IČO: 10861653, zapsaná do Ústřední evidence a informace o hospodářské činnosti vedené Ministrem rozvoje; e-mail: info@fashia.cz, který je zároveň majitelem internetového obchodu.
  12. Internetová stránka Obchodu - označuje internetové stránky, na kterých prodávající provozuje internetový obchod, fungující na doméně www.fashia.cz
  13. Zboží - označuje výrobek vystaveny prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu, které se může stát předmětem kupní smlouvy.
  14. Trvalý nosič - označuje materiál anebo nářadí umožňující zákazníkovi anebo prodávajícímu přechovávání informací směrovaných, způsobem umožňujícím přístup k informacím v budoucnosti po dobu příslušnou k záměrům jakým tyto informace slouží, a které umožňují reprodukovat přechovávané informace v nezměněné podobě.
  15. Kupní smlouva - označuje smlouvu o prodeji uzavřenou na dálku, mezi zákazníkem a prodávajícím, na zásadách určených v obchodních podmínkách.
§ 2 Všeobecná ustanovení a využívání Internetového obchodu
  1. Veškerá práva k internetového obchodu, v tom majetková autorská práva, práva intelektuálního vlastnictví k jeho názvu, jeho internetové domény, internetové stránky obchodu, a také do vzorů, formulářů, logotypů umisťovaných na internetové stránce obchodu (s výjimkou logotypů a snímků představených na internetové stránce obchodu s cílem prezentace zboží, ke kterým autorská práva náleží  třetím subjektům) náleží prodávajícímu, a jejich využívání může následovat výlučně způsobem určeným a shodným s obchodními podmínkami a se souhlasem prodávajícího vyjádřeným písemně.
  2. Prodávající bude dbát, aby využívání internetového obchodu bylo možné pro uživatele Internetu používajících všechny populárních internetové prohlížeče, operační systémy na různých typech zařízení a různých typech internetového připojení. Minimální technické požadavky umožňující používání internetového obchodu je internetový prohlížeč ve verzi nejméně Internet Explorer 11 anebo Chrome 39 anebo FireFox 34 anebo Opera 26 anebo Safari 5 anebo novější, se spuštěnou obsluhou jazyka Javascript, akceptující soubory typu „cookies” a internetové připojení s propustností nejméně 256 kbit/s. Internetová stránka obchodu je optimalizovaná pro minimální rozlišovací schopnost obrazovky 1024x768 pixelů.
  3. Prodávající používá mechanizmus souborů "cookies", které jsou v průběhu využívání zákazníkem internetového obchodu ukládány na serveru prodávajícího a na tvrdém disku koncového zařízení zákazníka. Používání souborů "cookies" má za cíl správné fungování internetové stránky obchodu na zařízeních koncových zákazníků. Tento mechanizmus nepoškozuje koncové zařízení zákazníka a nezpůsobuje konfigurační změny v koncových zařízeních zákazníků ani v programovém vybavení instalovaném na těchto zařízeních. Každý zákazník může odstranit mechanizmus „cookies” v internetové prohlížečce svého koncového zařízení. Prodávající upozorňuje, že vypnutí „cookies” může ale způsobit potíže anebo znemožnit používání Internetové stránky obchodu.
  4. Pro zadání objednávky v internetovém obchodě prostřednictvím internetové stránky obchodu a pro používání služeb dostupných v internetovém obchodě, je nutné, aby zákazník měl aktivní účet elektronické pošty e-mail.
  5. Pro zadání objednávky v internetovém obchodě prostřednictvím telefonu, je nutné aby zákazník vlastnil aktivní telefonní číslo a aktivní e-mailovou adresu.
  6. Je zakázané přidáváni zákazníkem obsahu protiprávního charakteru a využívání jím internetového obchodu, internetové stránky obchodu anebo bezplatných služeb poskytovaných prodávajícím způsobem, který není v souladu s platnými právními předpisy, dobrými zvyklostmi  anebo porušující osobní práva třetích osob.
  7. Prodávající prohlašuje, že veřejný charakter sítě Internet a používání služeb poskytovaných elektronickou cestou může být spojené s ohrožením získání a modifikování údajů zákazníků neoprávněnými osobami, proto by zákazníci měli používat odpovídající technické prostředky, které minimalizují výše uvedená ohrožení. Zvláště by měli používat antivirové programy a chránící identitu osob používajících síť Internet. Prodejce nikdy od zákazníka nepožaduje aby mu sdělil svoje heslo.
  8. Není přípustné využívání možností a funkcí internetového obchodu pro provádění zákazníkem činnosti, která by poškozovala zájmy prodávajícího.
§ 3 Registrace
  1. Za účelem vytvoření zákaznického účtu je zákazník povinen provést bezplatnou registraci.
  2. Registrace není nezbytná pro zadání objednávky v internetovém obchodě.
  3. Za účelem registrace musí zákazník vyplnit registrační formulář zpřístupněný prodávajícím na internetových stránkách a zaslat vyplněný registrační formulář elektronickou cestou prodávajícímu prostřednictvím zvolené funkce nacházející se v tomto formuláři. V průběhu registrace si zákazník zvolí své individuální heslo.
  4. V průběhu vyplňování registračního formuláře má zákazník možnost seznámit se s obchodními podmínkami a akceptovat jejich obsah označením příslušného pole ve formuláři.
  5. V průběhu registrace může zákazník dobrovolně souhlasit se zpracováním svých osobních údajů pro marketingové účely označením příslušného pole v registračním formuláři. V takovém případě prodávající jednoznačně informuje o účelu shromažďování osobních údajů zákazníka, a také komu tyto údaje mohou být pověřeny.
  6. Souhlas zákazníka se zpracováním jeho osobních údajů pro marketingové účely není podmínkou pro uzavření s prodávajícím smlouvy o elektronickém poskytování služby vedení zákaznického účtu. Souhlas může být kdykoliv odvolán učiněním příslušného prohlášení zákazníka. Prohlášení může být např. zasláno na adresu prodávajícího prostřednictvím elektronické pošty.
  7. Po odeslání vyplněného registračního formuláře zákazník bezodkladně obdrží - elektronickou cestou na adresu elektronické pošty uvedenou v registračním formuláři - potvrzení registrace prodávajícím. V tomto okamžiku se uzavírá smlouva o elektronickém poskytování služby vedení zákaznického účtu, a zákazník má přístup k zákaznickému účtu a může provádět změny údajů.
§ 4 Objednávky
  1. Zákazník může zadávat objednávky v internetovém obchodě prostřednictvím internetové stránky obchodu 7 dní v týdnu, ve dne i v noci.
  2. Zákazník může zadávat objednávky v internetovém obchodě prostřednictvím telefonu v čase a ve dnech uvedených na webové stránce obchodu.
  3. Zákazník, který zadává objednávku prostřednictvím webové stránky obchodu, kompletuje objednávku vybírajíc zboží, o které má zájem. Přidání zboží k objednávce se provádí volbou pokynu "Kup teď" pod daným zbožím prezentovaným na webové stránce obchodu. Zákazník po kompletaci celé objednávky a uvedení v „KOŠÍKU” způsobu dodání a formy úhrady, zadává objednávku odesláním tiskopisu objednávky prodávajícímu, volíc na internetové stránce obchodu tlačítko „Objednávka s povinnosti úhrady”. Vždy před odesláním objednávky prodávajícímu je zákazník informován o celkové ceně zvoleného zboží a dodání, a také o všech nákladech navíc, které musí uhradit v souvislosti s kupní smlouvou.
  4. Zákazník, který zadává objednávku prostřednictvím telefonu, využívá k tomu telefonní číslo uvedené prodávajícím v internetové obchodě. Zákazník zadává objednávku telefonicky uvedením prodávajícímu názvu zboží ze sortimentu zboží dostupného v internetové obchodě a množství zboží, které chce objednat. Následně, po zkompletování celé objednávky zákazník určí způsob a adresu dodání a také formu úhrady, a rovněž uvede svou adresu elektronické pošty za účelem potvrzení objednávky. Vždy během zadávání zákazníkem objednávky prostřednictvím telefonu prodávající informuje zákazníka o celkové ceně zvoleného zboží a celkových nákladech na zvolený způsob dodání, a také o všech nákladech navíc, které musí uhradit v souvislosti s kupní smlouvou.
  5. Po zadání zákazníkem objednávky prostřednictvím telefonu, prodávající odesílá na pevném nosiči, na zákazníkem uvedenou adresu elektronické pošty informaci obsahující potvrzení podmínek kupní smlouvy. Potvrzení obsahuje zejména: vybrané zboží, které je předmětem kupní smlouvy, jeho cenu, náklady na dodání a informaci o všech dalších nákladech, které je zákazník povinen uhradit v souvislosti s kupní smlouvou.
  6. Zákazník, který zadává objednávku prostřednictvím elektronické pošty, odesílá jí na e-mailovou adresu uvedenou prodávajícím na internetových stránkách obchodu. Zákazník uvádí ve zprávě odesílané prodávajícímu zejména: název zboží, barvu a jeho množství, ze sortimentu zboží uvedeného na Internetové stránce obchodu a své korespondenční údaje včetně telefonního čísla.
  7. Po obdržení od zákazníka elektronickou cestou zprávy uvedené v §4 odst. 6, Prodávající posílá zákazníku obratem zprávu prostřednictvím elektronické pošty, s uvedením svých registračních údajů, ceny zvoleného zboží a možné formy úhrady a také způsob dopravy včetně nákladů, a rovněž informace o všech nákladech navíc, které je zákazník povinen uhradit v souvislosti s kupní smlouvou. Zpráva obsahuje také informaci pro zákazníka, že uzavření kupní smlouvy je povinen uhradit objednané zboží. Na základě prodávajícím uvedených informací, zákazník může zadat objednávku, odesílajíc elektronickou zprávu prodávajícímu s uvedením zvolené formy úhrady a způsobu dodání.
  8. Zadání objednávky je předání prodávajícímu zákazníkem nabídky uzavření kupní smlouvy zboží, které je předmětem objednávky.
  9. Po zadání objednávky, prodávající odesílá na zákazníkem uvedenou adresu elektronické pošty potvrzení o jejím obdržení. Informace o potvrzení přijetí objednávky je prohlášení prodávajícího o přijetí nabídky, uvedené v §4 odst. 8 výše a v momentě jeho obdržení zákazníkem je uzavřená kupní smlouva. Prodávající potvrzuje zákazníkovi její podmínky, odesílajíc je na pevném nosiči na adresu elektronické pošty zákazníka uvedené během registrace nebo obsažených v objednávce.
§ 5 Platby
  1. Ceny na internetové stránce obchodu umístěné při daném zboží jsou cenami brutto a neobsahují náklady na dodání a veškeré jiné náklady, které zákazník bude povinen uhradit v souvislosti s kupní smlouvou, o kterých bude informovaný při volbě způsobu dodání.
  2. Zákazník může zvolit následující formy platby za objednané zboží:
  a) bankovní převod na bankovní účet prodávajícího (v takovém případě bude realizace objednávky zahájená po odeslání zákazníkovi prodávajícím potvrzení o přijetí objednávky a po připsání peněžních prostředků na bankovní účet prodávajícího);
  b) bankovní převod prostřednictvím vnějšího systému platby Fondy, obsluhovaného firmou Fondy , se sídlem v Poznani (v tomto případě bude realizace objednávky zahájena po zaslání zákazníkovi prodávajícím potvrzení přijetí objednávky a po obdržení prodávajícím informace ze systému PayU o provedení platby zákazníkem);
  c) v hotovosti na dobírku, platba doručující společnosti při provádění dodání (v tomto případě realizace objednávky bude zahájena ve chvíli, kdy prodávající zašle zákazníkovi potvrzení o přijetí objednávky).
   3. Zákazník musí zaplatit za objednávku cenu ve výši vyplývající z uzavřené kupní smlouvy do 3 pracovních dnů, pokud si zvolil jako formu úhrady platbu předem.
§ 6 Dodávka
  1. Prodávající realizuje dodání zboží na území České republiky a na Slovensku.
  2. Prodávající je povinen dodat zboží, které je předmětem kupní smlouvy bez vad.
  3. Prodávající umisťuje na internetové stránce obchodu informaci o počtu pracovních dní, potřebných na dodání zboží a realizaci objednávky.
4. Termín dodaní a realizace objednávky ukázaný na internetové stránce obchodu počítá se v pracovních dnech, podle § 5. odst. 2 obchodních podmínek.
  5. Objednané zboží je zákazníkovi dodávané prostřednictvím dodavatele na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři.
  6. V den odeslání zboží zákazníkovi je mu na adresu elektronické pošty zaslaná informace potvrzující odeslání zásilky prodávajícím.
  7. Prodávající odesílá na adresu elektronické pošty zákazníka uvedenou v tiskopisu objednávky fakturu vč. DPH na dodávané zboží, v podobě elektronického souboru v PDF formátu. Pro otevření souboru musí zákazník vlastnit bezplatné programové vybavení kompatibilní s formátem PDF. Prodávající doporučuje za tímto účelem program Adobe Acrobat Reader, který je možné stáhnout bezplatně na adrese //www.adobe.com.
  8. V případě nepřítomnosti zákazníka na adrese, kterou uvede při podávání objednávky jako adresu dodání, ponechá pracovník dodavatele oznámení o zásilce nebo se pokusí o telefonický kontakt aby dohodnul termín, kdy bude zákazník přítomen. V případě zpětného odeslání objednaného zboží do internetového obchodu dodavatelem se bude Prodávající kontaktovat se zákazníkem elektronickou cestou nebo telefonicky, a opět dohodne se zákazníkem termín a náklady na dodání.
§ 7 Záruka
  1. Prodávající zajišťuje dodání zboží bez fyzických a právních vad. Prodávající je zodpovědný vůči zákazníkovi, jestliže zboží má fyzickou anebo právní vadu (záruka).
  2. Pokud má zboží vadu, je zákazník oprávněný se domáhat odstranění vady dodáním nové bezvadné věci nebo dodáním chybějící věci, odstranění vady opravou věci, proporcionální slevy z kupní ceny věci nebo může odstoupit od kupní smlouvy.
  3. Zákazník, který uplatňuje záruku, je povinen dodat vadnou věc na adresu prodávajícího. V případě, že vada je způsobena vinou prodávajícího pak také hradí zákazníkovi poštovné.
  4. Prodávající je povinen poskytnout záruku na fyzické vady zboží po dobu dvou let od koupě zboží zákazníkem.
  5. Veškeré reklamace spojené se zbožím anebo realizací kupní smlouvy, je zákazník povinen směrovat písemnou formou na adresu prodávajícího.
  6. Prodávající se v průběhu 30 dní od dne obdržení reklamovaného zboží vyjádří zákazníkovi k jeho reklamaci anebo k reklamaci spojené s realizací kupní smlouvy ohlášené zákazníkem.
  7. Zákazník může prodávajícímu oznámit reklamaci v souvislosti s používáním bezplatných služeb poskytovaných prodávajícím elektronickou cestou. Reklamace může být podána elektronickou formou a zaslaná na adresu info@fashia.cz. V reklamační formuláři musí zákazník uvést popis vzniklého problému. Prodávající neodkladně, ale ne později než v termínu 30 dni prozkoumá reklamaci a zákazníkovi udělí odpověď.
§ 8 Odstoupení od kupní smlouvy
  1. Zákazník, který uzavřel kupní smlouvu, může v termínu 14 dní od ní odstoupit bez uvedení důvodu.
  2. Terminu na odstoupení od kupní smlouvy se počítá od okamžiku převzetí zboží zákazníkem do vlastnictví.
  Adresa pro vrácení zboží: Fashia.cz, P.O. Box 73, (737 01) Český Těšín.
  3. Zákazník může odstoupit od kupní smlouvy podávajíc prodávajícímu prohlášení o odstoupení. Prohlášení je možné podat na formuláři, jehož vzor byl umístěný prodávajícím na internetové stránce obchodu na adrese: Formulář odstoupení. K zachování terminu postačí odeslání prohlášení před jeho uplynutím. Tento formulář o odstoupení může být zaslán poštou na adresu prodejce nebo e-mailem jako sken vyplněného formuláře odstoupení od kupní smlouvy na e-mailovou adresu prodejce. 
  4. V případě odstoupení od kupní smlouvy, je považována za neuzavřenou.
  5. Jestliže zákazník podal prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy dříve, než prodávající přijal jeho nabídku, nabídka přestává být závazná.
  6. Prodávající má povinnost neodkladně, ne později než v termínu 14 dní ode dne obdržení prohlášení zákazníka o odstoupení od kupní smlouvy, vrátit mu všechny jím uskutečněné platby, v tom náklady na dopravu zboží k zákazníkovi. Prodávající může pozdržet vrácení platby obdržené od zákazníka do okamžiku obdržení zboží zpět anebo dodání zákazníkem potvrzení odeslání zboží, v závislosti od toho, která událost nastoupila dříve.
7 Jestliže zákazník využívající právo na odstoupení od smlouvy zvolil způsob dodání zboží jiný než obvyklý nejlevnější způsob dodávky nabízený prodávajícím, prodávající není povinen zákazníkovi vrátit jím hrazené dodatečné náklady.
  8. Zákazník má povinnost vrátit zboží Prodávajícímu neodkladně, jednak ne později než v termínu 14 dní ode dne, ve kterém odstoupil od Kupní smlouvy. Do zachování terminu postačí zaslání Zboží na adresu Prodávajícího před uplynutím tohoto terminu.
  9. V případě odstoupení zákazník hradí pouze bezprostřední náklady vrácení zboží.
  10. Jestliže z ohledem na svůj charakter zboží nemůže být odesláno obyčejným způsobem poštou, prodávající informuje zákazníka o nákladech vrácení zboží na internetových stránkách obchodu.
  11..  Zákazník nese zodpovědnost za snížení hodnoty zboží, která je důsledkem nevhodného používání způsobem, který způsobí změny charakteru, vlastností a fungování zboží.
  12.  Prodávající provádí vrácení platby stejným způsobem, jaký použil zákazník, ledaže zákazník výrazně poskytl souhlas s jiným způsobem vrácení, který pro něj není spojen s žádnými náklady.
  13.  Nárok na odstoupení od kupní smlouvy nemá zákazník, který zakoupil zboží zabalené v zapečetěném obalu a obal je již otevřený. Tuto věc nelze vrátit po otevření obalu z důvodu ochrany zdraví a z hygienických důvodů.
§ 9 Bezplatné služby
  1. Prodávající poskytuje zákazníkům, bezplatné služby elektronickou cestou:
  a) Kontaktní formulář;
  b) Newsletter;
  c) Doporučení známému;
  d) Dotaz na výrobek;
  e) Vedení zákaznického účtu;
  f) Vkládání recenzí.
  2. Služby uvedené v §9 odst. 1 výše jsou poskytované 7 dní týdně, 24 hodin denně.
  3. Prodávající si vyhrazuje možnost volby a změny druhu, formy, času a způsobu poskytování přístupu do vybraných vyjmenovaných služeb, o čem bude informovat zákazníky příslušným způsobem pro změnu obchodních podmínek.
  4. Služba kontaktní formulář spočívá na zaslání pomocí formuláře umístěného na internetové stránce obchodu zprávy prodávajícímu.
  5. Rezignace z bezplatné služby kontaktní formulář, je možná v každém okamžiku a spočívá v neodesílání tohoto formuláře prodávajícímu.
  6. Službu Newsletter může využívat každý zákazník, který uvede svoji adresu elektronické pošty, využívajíce pro tento cíl formulář zpřístupněný prodávajícím na internetové stránce obchodu. Po zaslání vyplněného formuláře, zákazník neodkladně obdrží elektronickou cestou na adresu elektronické pošty uvedenou v zaslaném formuláři potvrzení prodávajícího. V tomto okamžiku je uzavřena smlouva o poskytnutí elektronickou cestou služby Newsletter.
  7. Služba Newsletter spočívá na zasílání prodávajícím, na adresu elektronické pošty, zpráv elektronickou formou obsahujících informace o nových výrobcích anebo službách v nabídce prodávajícího. Newsletter je prodávajícím zasílaný všem zákazníků, kteří provedli subskripci.
  8. Každý Newsletter směřovaný k zákazníkovi obsahuje informace:  o zasílateli, vyplněné pole „téma”, určující obsah zásilky a informace o možnosti a způsobu rezignace z bezplatné služby Newsletter.
  9. Zákazník může v každém okamžiku rezignovat z přijímání Newsletter’u odhlášením se ze subskripce prostřednictvím odkazu umístěného v každé elektronické zprávě zaslané v rámci služby Newsletter anebo prostřednictvím aktivace příslušného pole v zákaznickém účtu.
  10. Bezplatná služba doporučení známému spočívá v umožnění zákazníkům odesílání svým známým elektronické zprávy týkající se zboží, které si zvolili. Zákazník před odesláním zprávy určuje zboží, které má být předmětem doporučení, a následně pomoci funkce "Doporučení známému" vyplní tiskopis s uvedením své e-mailové adresy a e-mailové adresy osoby, které chce doporučit zvolené zboží. Zákazník nesmí využívat předmětnou službu za účelem jiným než doporučení zvoleného zboží. Zákazník nedostane odměnu nebo jinou výhodu za využívání předmětné služby.
  11. Odstoupení od bezplatné služby doporučení známému je možné v každém momentě a spočívá v zastavení odesílání doporučení zvolených výrobků známým zákazníka.
  12. Služba dotaz na výrobek spočívá v odeslání pomoci formuláře umístěného na internetové stránce obchodu zprávy prodávajícímu.
  13. Odstoupení od bezplatné služby dotaz na výrobek je možné v každém momentě a spočívá v zastavení odesílání dotazů prodávajícímu.
  14. Služba vedení zákaznického účtu je dostupná po provedení registrace podle ustanovení obchodních podmínek a spočívá v zpřístupnění zákazníkovi dedikovaného panelu v rámci internetové stránky obchodu, který zákazníkovi umožňuje modifikaci údajů, které uvedl v průběhu registrace, a také sledování realizace objednávek a historie již realizovaných objednávek.
  15. Zákazník, který provedl registraci, může nahlásit prodávajícímu požadavek na odstranění zákaznického účtu, přičemž v případě nahlášení požadavku na odstranění zákaznického účtu. Prodávající může zákaznický účet odstranit do 14 dnů od nahlášení požadavku.
  16. Služba vkládání recenzí spočívá v umožnění zákazníkovi, který má zákaznický účet, publikovat na internetové stránce obchodu individuální a subjektivní recenze zákazníka týkající se zejména zboží.
  17. Odstoupení od služby vkládání recenzí je možné kdykoliv a spočívá v ukončení přidávání recenzí zákazníkem na internetové stránce obchodu.
  18. Prodávající je oprávněn zablokovat přístup k zákaznickému účtu a bezplatným službám v případě, že zákazník jedná v neprospěch prodávajícího nebo jiných zákazníků, porušuje právní předpisy nebo ustanovení obchodních podmínek, a rovněž v případě, že zablokování přístupu k zákaznickému účtu a bezplatným službám je odůvodněno potřebou bezpečnosti - zejména prolomení ochrany internetové stránky obchodu nebo hacking. Zablokování přístupu k zákaznickému účtu a bezplatným službám z výše uvedených důvodů trvá po dobu nezbytnou k vyřešení problému, který vedl k zablokování přístupu k zákaznickému účtu a bezplatným službám. Prodávající vyrozumí zákazníka o zablokování přístupu k zákaznickému účtu bezplatným službám elektronicky na adresu uvedenou zákazníkem v registračním formuláři.
§ 10 Odpovědnost zákazníka v rozsahu jím vkládaného obsahu
  1. Vkládání a zpřístupňování obsahu zákazníkem je dobrovolné. Vložený obsah nevyjadřuje názor prodávajícího a nemůže být ztotožňován s jeho činností. Prodávající není dodavatelem obsahu, a jen subjektem, který zajišťuje potřebné nástroje pro vložení obsahu.
  2. Zákazník prohlašuje, že:
  a) je oprávněn vykonávat majetková autorská práva, práva průmyslového vlastnictví a/nebo příbuzná práva vztahující se na díla, předměty průmyslového vlastnictví (např. ochranné známky) a/nebo předměty příbuzných práv v rozsahu obsahu;
  b) vložení a zpřístupnění obsahu v rámci služeb, o kterých se hovoří v §9 obchodních podmínek, osobních údajů, podoby a informací týkajících se třetích osob proběhlo v souladu se zákonem, dobrovolně a se souhlasem zainteresovaných osob;
  c) souhlasí s nahlížením do publikovaného obsahu jinými zákazníky a prodávajícím, a také zplnomocňuje prodávajícího k jejich bezplatnému využití v souladu s ustanoveními těchto obchodních podmínek;
  d) souhlasí s přepracováním děl ve smyslu zákona o autorském právu a právech souvisejících s právem autorským.
  3. Zákazník není oprávněn:
  a) vkládat - v rámci využití služeb, o kterých se hovoří v §9 obchodních podmínek - osobní údaje třetích osob a šířit podobu třetích osob bez vyžadovaného zákonem povolení nebo souhlasu třetí osoby;
  b) vkládat - v rámci využití služeb, o kterých se hovoří v §9 obchodních podmínek - obsah reklamního a/nebo propagačního charakteru.
  4. Prodávající nese odpovědnost za obsah vložen zákazníkem pod podmínkou, že obdrží oznámení podle §11 obchodních podmínek.
  5. Zákazník nesmí vkládat - v rámci využití služeb, o kterých se hovoří v §9 obchodních podmínek - obsah, který by mohl zejména:
  a) být vložen ve zlé víře, např. s úmyslem porušit osobnostní práva třetích osob;
  b) porušovat jakákoliv práva třetích osob, včetně práv spojených s ochranou autorských práv a příbuzných práv, ochranou práv průmyslového vlastnictví, s podnikovým tajemstvím nebo souvisejících se závazky týkajícími se zachování důvěrnosti;
  c) obsahovat charakter urážející nebo hrozící jiným osobám, obsahovat slova narušující dobré mravy (např. použití vulgarizmů nebo pojmů, všeobecně považované za urážející);
  d) být v rozporu se zájmy prodávajícího;
  e) jinak porušovat ustanovení obchodních podmínek, dobré mravy, platné právní předpisy nebo sociální normy.
  6. V případě obdržení oznámení podle §11 obchodních podmínek si prodávající vyhrazuje právo upravit nebo odstranit obsah vložený zákazníkem v rámci využívání služeb, o kterých se hovoří v §9 obchodních podmínek, zejména pokud bylo na základě informací třetích osob nebo příslušných orgánů zjištěno, že tento obsah může porušovat tyto obchodní podmínky nebo platné právní předpisy. Prodávající neprovádí průběžnou kontrolu vkládaného obsahu.
  7. Zákazník souhlasí s tím, aby v rámci internetové stránky obchodu prodávající bezplatně použil obsah vložený zákazníkem.
§ 11 Oznámení o ohrožení nebo porušení práv
  1. V případě, že zákazník nebo jiná osoba nebo subjekt uzná, že obsah publikovaný na internetové stránce obchodu porušuje jejich práva, osobnostní práva, dobré mravy, pocity, morálku, přesvědčení, zásady poctivé konkurence, know-how, tajemství chráněné právem nebo na základě povinnosti, může informovat prodávajícího o možném narušení.
  2. Prodávající, který byl informován o možném porušení, bezodkladně podnikne kroky k odstranění z internetové stránky obchodu obsahu, který je důvodem porušení.
§ 12 Ochrana osobních údajů
  1. Administrátorem osobních údajů zákazníků dobrovolně poskytovaných prodávajícímu v rámci podávání objednávek a v rámci poskytování prodávajícím služeb elektronickou cestou anebo v rámci jiných okolností určených v obchodních podmínkách, je prodávající.
  2. Prodávající zpracovává osobní údaje zákazníků s cílem realizace objednávek, poskytování prodávajícím služeb elektronickou cestou a jiných cílů určených obchodními podmínkami. Údaje jsou zpracovávané výlučně na základě právních předpisů anebo souhlasu vyjádřeného zákazníkem v souladu s platnými právními předpisy.
  3. Zákazník zpřístupňuje svoje osobní údaje prodávajícímu dobrovolně, jednak s tou výhradou, že neuvedení určitých údajů v procesu podávání objednávky znemožňuje její podání a realizaci.
  4. Každý kdo prodávajícímu odevzdá svoje osobní údaje, má právo přístupu do jejich obsahu a jejich opravení.
  5. Prodávající zajišťuje možnost odstranění osobních údajů z vedeného souboru. Prodávající může odříci odstranění osobních údajů, jestliže zákazník neureguloval všechny náležitosti vůči prodávajícímu anebo porušil platné právní předpisy, a zachování osobních údajů je nezbytné k ujasnění těchto okolností a ustálení zodpovědnosti Zákazníka.
  6. Prodávající chrání odevzdané mu osobní údaje a snaží se je maximálně zabezpečit před neoprávněným přístupem anebo zneužitím.
  7. Prodávající předává osobní údaje zákazníka v nezbytném rozsahu doručovateli pro realizaci doručení zboží.
  8. V případě, že zákazník zvolí platbu prostřednictvím systému PayU, jeho osobní údaje se předávají v rozsahu nezbytném pro realizaci platby společnosti PayU S.A. se sídlem v Poznani (60-166), na ul. Grunwaldzka 182, zapsané do rejstříku podnikatelů vedeného Obvodním soudem Poznań - Nowe Miasto i Wilda v Poznani, VIII. obchodní oddělení celostátního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000274399.
§ 13 Výpověď smlouvy (netýká se Kupních smluv)
  1. Stejně tak zákazník, jak i prodávající mohou vypovědět smlouvu o poskytování služeb elektronickou cestou v každé době i bez uvedení důvodů, s výhradou zachování nabytých práv druhou stranou před vypovězením výše uvedené smlouvy a níže uvedených ustanovení.
  2. Zákazník, který provedl registraci, ukončí smlouvu o elektronickém poskytování služeb zasláním prodávajícímu příslušného prohlášení o vypovězení smlouvy pomocí libovolného prostředku dálkové komunikace, který umožňuje prodávajícímu seznámit se s prohlášením zákazníka.
  3. Prodávající vypovídá smlouvu o poskytování služeb elektronickou cestou zasláním zákazníkovi příslušného prohlášení na adresu elektronické pošty uvedenou zákazníkem v průběhu používání služby.
§ 14 Závěrečná ustanovení
  1. Prodávající nese zodpovědnost z titulu nevykonání anebo nenáležitého vykonání smlouvy, ale v případě smluv uzavíraných se zákazníky, kteří jsou podnikateli, prodávající hradí zodpovědnost pouze v případě úmyslného způsobení škody a v hranicích utrpěné ztráty zákazníkem, který je podnikatelem.
  2. Obsah nynějších obchodních podmínek může být registrovaný vytištěním, zapsáním na nosiči anebo stáhnutím v každém okamžiku z internetové stránky obchodu.
  3.

Prodávající informuje Klienta, který je Spotřebitelem, o možnosti využití mimosoudních způsobů projednávání reklamací a vymáhání nároků. Zásady přístupu k těmto procedurám jsou dostupné v sídlech nebo na webových stránkách subjektů oprávněných k mimosoudnímu projednávání sporů. Těmito mohou být zejména ombudsmani nebo Krajské inspektoráty obchodní inspekce, kterých seznam je dostupný na webové stránce Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a spotřebitelů na adrese //www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
Prodávající informuje, že na adrese //ec.europa.eu/consumers/odr/ je dostupná platforma internetového systému řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli na úrovní Unie (ODR platforma)

  4. Prodávající si vyhrazuje právo změny nynějších obchodních podmínek. Všechny objednávky přijaté prodávajícím k realizaci přede dnem platnosti nových obchodních podmínek jsou realizované na základě obchodních podmínek, která platila v den podávání objednávky zákazníkem. Změna obchodních podmínek je platná v termínu 7 dní ode dne opublikování na internetové stránce obchodu. Prodávající informuje zákazníka 7 dní před vstupem platnosti nových obchodních podmínek o jejich změně pomocí zprávy zaslané elektronickou cestou obsahující odkaz na text změněných obchodních podmínek. V případě, kdy zákazník neakceptuje nový obsah obchodních podmínek, povinen o tomto faktu informovat prodávajícího, co způsobí vypovězení smlouvy v souladu s ustanoveními §10 obchodních podmínek.
  5. Pravidla nabývají platnost 10.01.2017.

Tyto obchodní podmínky si můžete stáhnout jako pdf soubor na tomto odkaze: Obchodní podmínky